Nemecké bilingválne štúdium

V školskom roku 2013/2014 bola na našej škole zriadená nemecká bilingválna sekcia. Ide o 5-ročné štúdium, ktorého cieľom je žiakov viesť k získaniu vysoko kvalitných znalostí nemeckého jazyka, literatúry a reálií. Špecifikum tohto štúdia spočíva v tom, že žiaci sa tu neučia len nemčinu ako cudzí jazyk, ale absolvujú v tomto jazyku aj iné odborné predmety, a tak sú lepšie pripravení na prípadné štúdium alebo prácu v nemecky hovoriacich krajinách. Štúdium končí maturitnou skúškou na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Ovládanie nemeckého jazyka je výhodou, ale nie nevyhnutným predpokladom na prijatie.

  1. ročník je zameraný na intenzívne vyučovanie nemčiny, aby žiaci vo vyšších ročníkoch mohli absolvovať aj odborné predmety v nemčine. Preto majú 16 hodín tohto cudzieho jazyka za týždeň (6+6 s dvoma slovenskými učiteľmi a 4 s nemeckým lektorom). Okrem toho majú SJ, AJ, M, informatiku, telesnú výchovu a etiku/náboženstvo.
  2. ročník – nemčina pokračuje ako cudzí jazyk v počte 6 hodín/týždeň a okrem toho sa vyučujú po nemecky (aj po slovensky) predmety matematika a dejepis. Ostatné predmety sú zhodné s bežným 1. ročníkom gymnázia.
  3. ročník – pribúda vyučovanie geografie v nemeckom a slovenskom jazyku. Ostatné predmety sú zhodné s bežným 2. ročníkom gymnázia.
  4. ročník – pribúda vyučovanie občianskej náuky v nemeckom a slovenskom jazyku. Ostatné predmety sú zhodné s bežným 3. ročníkom gymnázia, súčasťou štúdia je aj 2-hodinový voliteľný predmet. V tomto ročníku vykonajú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.
  5. ročník –predmety sú zhodné s bežným 4. ročníkom gymnázia.

 

V priebehu štúdia sa žiaci zároveň pripravujú na medzinárodný jazykový certifikát Deutsches Sprachdiplom. V 2. ročníku absolvujú skúšku na získanie DSD I (úroveň B1) a v 5. ročníku na získanie DSD 2 (B2/C1).

Bližšie informácie k DSD sú uvedené v sekcii Jazykový diplom DSD.