Od školského roka 2013/2014 sme na našej škole zriadili bilingválnu sekciu.

Tradícia vyučovania nemeckého jazyka u nás siaha do začiatku 90. rokov, keď sme ako jedna z prvých troch škôl na Slovensku začali spoluprácu s Centrálou pre zahraničné školstvo a zaviedli rozšírené vyučovanie nemčiny. Pôsobili u nás mnohí nemeckí lektori, ktorí spolu so slovenskými učiteľmi pripravovali žiakov na jazykovú skúšku a získanie certifikátu Deutsches Sprachdiplom.

 

Učebný plán bilngválneho študijného odboru vychádza z požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu pre bilingválne štúdium. Jeho cieľom je vybaviť absolventa kvalitnými kompetenciami v celom rozsahu prírodovedne a humanitne zameraných predmetov a zodpovedajúcou jazykovou kompetenciou v cudzom jazyku. Štúdium končí maturitou z cudzieho jazyka na vysokej úrovni (C1).

Prvý ročník bilingválnej formy štúdia je zameraný výrazne na intenzívnu jazykovú prípravu, ktorá vytvára predpoklady na úspešné štúdium odborných predmetov v nemeckom resp. anglickom  jazyku (matematika, dejepis, geografia) vo vyšších ročníkoch. Na konci 1. ročníka je potrebné dosiahnuť úroveň primeranej komunikácie v nemeckom resp. anglickom jazyku.

Bilingválne štúdium je päťročné a jeho hlavným cieľom je poskytovať moderné stredoškolské všeobecné vzdelanie v súlade s najnovšími poznatkami, skúsenosťami a trendmi  vzdelávania doma i v zahraničí.