Nemecké bilingválne štúdium

V školskom roku 2013/2014 bola na našej škole zriadená nemecká bilingválna sekcia. Ide o 5-ročné štúdium, ktorého cieľom je žiakov viesť k získaniu vysoko kvalitných znalostí nemeckého jazyka, literatúry a reálií. Špecifikum tohto štúdia spočíva v tom, že žiaci sa tu neučia len nemčinu ako cudzí jazyk, ale absolvujú v tomto jazyku aj iné odborné predmety, a tak sú lepšie pripravení na prípadné štúdium alebo prácu v nemecky hovoriacich krajinách. Štúdium končí maturitnou skúškou na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Ovládanie nemeckého jazyka je výhodou, ale nie nevyhnutným predpokladom na prijatie.

 

  1. ročník je zameraný na intenzívne vyučovanie nemčiny, aby žiaci vo vyšších ročníkoch mohli absolvovať aj odborné predmety v nemčine. Preto majú 9 hodín tohto cudzieho jazyka za týždeň + 3 hodiny konverzácie v nemeckom jazyku. Okrem toho majú SJ, AJ, M, BIO, INF, TV a ETV/NBV.
  2. ročník – nemčina pokračuje ako cudzí jazyk v počte 6 hodín týždenne a okrem toho sa vyučujú po nemecky (aj po slovensky) predmety matematika, geografia a dejepis. Ostatné predmety sú zhodné s bežným 1. ročníkom gymnázia.
  3. ročník – nemčina pokračuje ako cudzí jazyk v počte 6 hodín týždenne a okrem toho DEJ, OBN, MAT, GEO a NEL v nemeckom jazyku.
  4. ročník – nemčina pokračuje ako cudzí jazyk v počte 6 hodín týždenne. Nemecky sú vyučované predmety: DEJ, MAT, GEO, OBN a NEL. V tomto ročníku žiaci vykonajú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.
  5. ročník – nemčina pokračuje ako cudzí jazyk v počte 4 hodiny týždenne + 2 hodiny konverzácie.  Naďalej sa vyučuje OBN , GEO a NEL v nemeckom jazyku. V priebehu štúdia sa žiaci zároveň pripravujú na medzinárodný jazykový certifikát Deutsches Sprachdiplom. V 2. ročníku absolvujú skúšku na získanie DSD I (úroveň B1) a v 5. ročníku na získanie DSD 2 (B2/C1).

Bližšie informácie k DSD sú uvedené v sekcii Jazykový diplom DSD.