Jazykový diplom DSD

 

Nemecký jazykový diplom Konferencie ministerstva kultúry Spolkovej republiky Nemecko 

Nemecký jazykový diplom prvého a druhého stupňa prebieha pod záštitou organizácie ministerstiev kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko – “Stálou konferenciou ministerstva kultúry”. Ide o skúšku žiadanú na celom svete, ktorá prebieha v krajinách severnej pologule na jar a v krajinách južnej pologule na jeseň v presne zadaných termínoch a rovnako sú aj skúšobné otázky vypracované cetrálne a do jednotlivých krajín posielané v zapäčatených obálkach, ktoré sa otvoria až v den skúšky. Ohľadom skúšky sú centrálne organizované pravidelné školenia. Cieľom je celosvetová porovnatelnosť a rovnocennosť skúšok. Za kvalitu skúšok zodpovedá orgán Stálej konferencie ministerstva kultúry – “Centrálny orgán pre Nemecký jazykový diplom”. V jednotlivých krajinách sú za garantovanú kvalitu prípravy a priebehu skúšok Nemeckého jazykového diplomu zodpovední poradcovia/koordinátori “Centrálneho úradu pre školy v cudzine”.

 

Po vykonaní skúšky Nemeckého jazykového diplomu vystaví Centrálny úrad potvrdenie/certifikát (vysvedčenie), ktoré podpíše veľvyslanec v danom štáte a ktoré je odovzdané veľvyslancom alebo iným zástupcom veľvyslanectva.

Nemecký jazykový diplom druhého stupňa platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postacujú na prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole. Kedže je slovenská maturita uznaná ako ekvivalent nemeckej Abitur, môže byt absolvent NJD imatrikulovaný na nemeckej vysokej škole bez dalších skúšok. NJD je uznávaný aj v kruhoch nemeckého priemyslu a je v nich casto považovaný za dôkaz pokročilých znalostí nemeckého jazyka.

zdroj: http://www.pressburg.diplo.de/Vertretung/pressburg/sk/06/Weshalb__Deutsch__lernen/seite__dsd.html

 

 

Naše gymnázium patrí medzi prvé tri školy na Slovensku, ktoré začali s prípravou na tento certifikát – už od roku 1990 skladajú naši žiaci každoročne skúšky na bezplatné získanie certifikátu DSD II a na úrovni DSD I

Jazyková skúška na získanie diplomu sa u nás vykonáva na dvoch úrovniach:

DSD I – nižšia úroveň A2/B1 podľa európskeho referenčného rámca

DSD II – vyššia úroveň B2/C1 podľa európskeho referenčného rámca

A1    Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže použí- vať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

A2    Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými termínmi opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.

B1    Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o zná- mych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý spojený text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

B2    Rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

C1    Dokáže porozumieť širokému rozsahu náročných, dlhších textov a rozoznať ich implicitné významy. Dokáže sa vyjadriť plynulo a spontánne bez priveľmi zjavného hľadania výrazov. Dokáže využívať jazyk pružne a účinne na spoločenské, akademické či profesijné účely. Dokáže vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

C2    Ľahko rozumie doslova všetkému, čo si vypočuje alebo prečíta. Dokáže zhrnúť informácie z rozličných hovorených či písaných zdrojov, pričom dokáže viesť polemiku a predniesť vysvetlenia v logicky usporiadanej prezentácii. Dokáže sa vyjadriť spontánne, veľmi plynulo a precízne a rozlišovať medzi rozličnými nuansami významu, dokonca aj v zložitých situáciách.

Zdroj:  http://www2.statpedu.sk/buxus/docs/predmety/serrprejaz.pdf

Poznámky k jednotlivým častiam skúšky:

Čítanie s porozumením

 1. Čas na vypracovanie: 70 minút (vrát. doby na zapísanie odpovedí do odpoveďového hárku)
 2. Počet a charakter textov:
  a) Globálne porozumenie (5 krátkych textov à cca 55 slov)
  b) Selektívne porozumenie (dialogický text, cca 600 slov)
  c) Detailné porozumenie (informatívny vecný text, cca 750 slov)
 3. Počet a druh úloh: a) priradenie, b) a c) multiple choice s trojnásobnou opciou

Počúvanie s porozumením

 1. Čas na vypracovanie: 40 minút vrát. 10 minút na zapísanie odpovedí do odpoveďového hárku
 2. Počet a charakter textov:
  a) Globálne porozumenie (7 scénok à cca 55 slov)
  b) Selektívne porozumenie (dialogický text, cca 600 slov)
  c) Selektívne/ detailné porozumenie (informatívny vecný text, cca 750 slov)
 3. Počet a druh úloh:
  a) priradenie, b) a c) multiple choice s trojnásobnou opciou

Písomná komunikácia

 1. Čas na vypracovanie: 120 minút
 2. Minimálny počet slov nie je stanovený. Odporúča sa najmenej 300 slov.
 3. Pomôcka: dvojjazyčný slovník
 4. Štruktúra úloh:

Spracovať centrálne výpovede predloženého textu (cca 200 slov) a grafu
Podať argumenty k danej téme (napr. Pro – Contra)
Osobné stanovisko k téme

Ústna komunikácia

DSD II: 1. čas na prípravu: 20 minút (dvojjazyčný slovník povolený)

2. Doba skúšania: 20 minút

DSD I: Bez prípravy, doba skúšania: 15 minút

Druh úloh:

1. časť: súvislý monologický príspevok so stanoviskom a riadený rozhovor k impulznému textu (s kľúčovými slovami);
2. časť: súvislý monologický prednes s prezentáciou a voľné, spontánne rozprávanie na vopred pripravenú tému

Atmosféra na skúške