Skúška DSD II

V utorok 28. novembra 2017 sa 15 žiakov piateho ročníka nemeckej bilingválnej sekcie

podrobilo písomnej časti skúšky na získanie jazykového certifikátu DSD II na úrovni B2/C1, v rámci ktorej absolvovali tri jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomná komunikácia). Výsledky tejto časti skúšky, ktorá sa koná v jeden deň jednotne na celom svete a opravuje sa centrálne v Nemecku, sa dozvieme na jar 2018.

Onedlho, v dňoch 13. a 14. decembra 2017, ich čaká ešte druhá, ústna časť skúšky.

 

Spoločne s našimi žiakmi sa na tejto skúške zúčastnilo aj 7 žiakov z Gymnázia Trebišovská Košice.

 

 

V ústnej časti skúšky DSD II pozostávajúcej z dvoch častí (1. – súvislý monologický príspevok so stanoviskom a riadený rozhovor k impulznému textu (s kľúčovými slovami); 2. – súvislý monologický prednes s prezentáciou a voľné, spontánne rozprávanie na vopred pripravenú tému) dosiahli žiaci 5. NB nasledujúce výsledky:

Osem žiakov uspelo na úrovni C1, päť žiakov na úrovni B2 a dvaja, žiaľ, neuspeli.

 

Výsledky písomnej časti skúšky potvrdili to, čo sa ukazovalo už v ústnej časti: siedmi žiaci dosiahli dostatočný počet bodov vo všetkých kompetenciách a získali tak certifikát DSD na úrovni C1, piatim žiakom chýbal nejaký bodík v jednej z kompetencií a získali tak osvedčenie na úrovni B2/C1 a traja žiaci neboli pri tejto skúške úspešní.

Jazykové certifikáty si žiaci už tradične prevezmú v máji v Nemeckej knižnici ŠVK v Košiciach.