DSD II/ Sprachdiplom

DSD II skúška
Naša škola pripravuje už 30 rokov žiakov na Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa.
Ide o medzinárodne uznávanú skúšku pod záštitou Spolkového ministerstva zahraničných vecí a Centrály pre zahraničné školstvo . Cieľom je príprava žiakov na štúdium a prácu v nemecky hovoriacej krajine, príp. prácu v zahraničnej firme u nás a celosvetová porovnateľnosť a rovnocennosť skúšok.


Skúška je bezplatná, vyžaduje náročnú špeciálnu prípravu tak na písomnú ako aj ústnu časť.
Svoje vedomosti z nemeckého jazyka si môžu overiť nielen žiaci z bilingválnych , ale aj klasických tried už v 2. ročníku a získať Deutsches Sprachdiplom Stufe I (DSDI) na úrovni A2/B1.
Vyššia úroveň – DSD II ( B2/C1) čaká na študentov v 5. ročníku.
Takt o bolo aj teraz – žiaci 5.NB a 1 žiačka 4.NB absolvovali 24.11. písomnú časť DSD II skúšky, ktorá mala 3 časti – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie- tentokrát na aktuálnu tému zo zdravotníctva- predchádzanie chorobám. Oprava a hodnotenie prebiehajú centrálne v Nemecku.


V januári sa bude konať ústna časť, kde budú prezentovať svoje práce na zvolenú odbornú tému.
Držíme im palce, aby všetko dobre dopadlo.

Olympiáda nemeckého jazyka

Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka

26.a 27.11. sa konalo  školské kolo  ONJ. Tentokrát nie prezenčne, ale online formou. Žiaci mali za úlohu porozumieť písanému textu i hovorenému slovu, vyriešiť gramatický test, opísať obrázok a rozprávať na určené témy.

 

Výsledky:

kategória 1A (1. – 2. roč. osemročného štúdia)

1. miesto     Janka Ľochová         2.OA

2. miesto     Idris Amiri           1.OA

 

kategória 1B (3. – 4.. roč. osemročného štúdia)

1. miesto Michal Sanislo         3.OA

2. miesto Alex Albrecht           4.OA

3. miesto  Terézia Biačková     3.OA

 

kategória 1C (žiaci s dlhodobým pobytom v nemecky hovoriacej krajine)

1. miesto Karin Sára Michalko       4.OA

2. miesto Patrik Michalko              1.OA

 

kategória 2A– (1. – 2.roč.)

1. miesto    Kristína Charlotte Mazancová   1.A

2. miesto     Anna Lešková     2.AB

 

kategória 2B – (3. – 4.roč.)

 1. miesto    Martin Hurtuk                   4.A

2. miesto Diana Vencelová                  4.AB

3. miesto Timea Belišová                     4.A

kategória 2C – ( bilingválne triedy- všetky ročníky)

  1. miesto  Martina Papcuňárová      1.NB
  2. miesto Alexandra Bačová            2.NB
  3. miesto Leonard Wöstmann          2.NB

 

Víťazom srdečne blahoželáme !

Prekladateľská súťaž JUVENES TRANSLATORES

Aj tento rok sme pokračovali v tradícii  prekladateľskej súťaže TRANSLATORES.  Tentokrát sa súťaže zúčastnilo 14 našich žiakov, ktorí mali preložiť text daný EU – Komisiou s názvom “Kluge Köpfe für das Europa von morgen”. Aj keď to nebolo ľahké, všetci zainteresovaní žiaci sa s textom smelo popasovali. Celkovou víťazkou  sa stala  IVANA MAJOROSOVA zo 4.NB – triedy.

Európsky deň jazykov 2019

Dňa 26. 9.2019 sme si  na našej škole tak ako každý rok pripomenuli Európsky deň jazykov.

V rámci hodín nemeckého jazyka si žiaci mohli overiť svoje vedomosti o jazykoch všeobecne, ako aj   poznatky o nemecky hovoriacich krajinách.  Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že sa dozvedeli veľa nového.

Študijný pobyt v Nemecku

26.júna sa už ráno o 5. začal môj mesačný medzinárodný pobyt v Nemecku cestou  z  VIEDNE.  Na letisku som spoznal svojich slovenských spolucestujúcich :

Lukáša z Bratislavy, Beátu z Komárna a Johannesa z Medzeva. Leteli sme do KOLÍNA, kde sa naše dobrodružstvo začalo. Vyzdvihli  nás dve sprievodkyne  a potom nás rozdelili do dvoch skupín.

Neskôr sme boli priradení k ostatným účastníkom z celého sveta, ktorí program tiež absolvovali. V mojej skupine boli napríklad ľudia z Ruska, Kostariky, Južnej Kórey, Francúzska či z Indonézie.

Continue reading “Študijný pobyt v Nemecku”

Jugend debattiert international

Už po niekoľkýkrát sa na našom gymnáziu uskutočnilo dňa 6.3.2019 školské kolo súťaže Jugend debattiert international.  Žiaci si v nej preverujú svoje schopnosti diskutovať  o danej téme- Majú by v Gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach zavedené kamery?

Cieľom súťaže je naučiť žiakov argumentovať, viesť  konštruktívnu diskusiu a flexibilne reagovať .

Školského kola sa zúčastnili ôsmi žiaci z 3.NB a 4.NB. Do vyššieho kola postupujú dvaja zástupcovia našej školy – Martina Hvolková a Zuzana Sotáková.

Všetkým diskutujúcim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a držíme im palce pri ďalšej reprezentácii našej školy.

Štúdium v Rakúsku

Prezentácia k možnostiam štúdia v Rakúsku

Vo štvrtok 7. júna 2018 sa uskutočnila prezentácia rakúskej vysokej školy Fachhochschule Wiener Neustadt, ktorej sa zúčastnili žiaci bilingválnych tried. Zástupkyňa tejto školy, pani Jagodinka Petrikic Zlatkov, predstavila žiakom model štúdia, možnosti financovania, ubytovania aj voľnočasových aktivít. Hodnotenia štúdia na tejto vysokej škole sú veľmi pozitívne, absolventi nachádzajú kvalitné uplatnenie na trhu práce. Naši žiaci prejavili počas diskusie veľký záujem a kládli množstvo otázok.

Prvá maturita na úrovni C1 za nami

 

Prvá maturita na úrovni C1 za nami

 

V pondelok 21. mája 2018 vyvrcholilo päťročné štúdium našich prvých bilingvalistov. Potom, ako v marci vykonali písomnú časť maturitnej skúšky, ich teraz čakala ústna časť. Na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca sa plynulo a spontánne vyjadrovali k rozličným témam v rámci jednotlivých zadaní vytvorených v súlade s cieľovými požiadavkami Núcemu.

S potešením môžeme konštatovať, že všetkých 15 žiakov z 5. NB túto skúšku zvládlo 🙂

Všetkým našim – dnes už absolventom – želáme veľa šťastia pri prijímacích skúškach na tú ich vysnívanú vysokú školu a aby aj vďaka svojim kvalitným znalostiam nemčiny našli v živote to správne uplatnenie.

Divadelné predstavenie v nemeckom jazyku

Divadelné predstavenie v nemeckom jazyku

Dňa 27. 4. 2018 sa 30 žiaci 2.a 3.NB triedy zúčastnili  návštevy divadelného predstavenia v divadle Jorik.

Išlo o inscenáciu drámy Wolfganga Borcherta „Draußen vor der Tür“ (Zostal pred dverami). Predstavenie pripravil divadelný útvar “kunstatelier”. Aj keď išlo o príbeh o ťažkej povojnovej situácii v Nemecku – osud nemeckého zajatého vojaka, ktorý si  nevie po návrate domov nájsť miesto v živote, príbeh a jeho umelecké spracovanie žiakov  zaujalo a zanechalo v nich silný dojem.

Konferencia nemeckého jazyka

Konferencia nemeckého jazyka

Vybraní žiaci 4. a 5.NB  sa  dňa 23. 4. 2018 zúčastnili konferencie pre učiteľov nemeckého jazyka a ich žiakov, ktorú organizovala SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska.

Akcia sa uskutočnila v rámci projektu „europa: meinewahl“, ktorý bol podporovaný Európskym parlamentom a Ministerstvom zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko a nemeckým spolkom Bürger Europas.  Cieľom bolo posilniť dôveru mladých ľudí v prácu EP pri riešení aktuálnych problémov, pôsobiť proti antieurópskej propagande niektorých politických strán a iniciatív a pripraviť prvovoličov na voľby do EP v roku 2019.

V rámci akcie prednášal p. Robert Hajšel, riaditeľ Styčnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorý vysvetlil štruktúru a hlavné úlohy EP.

Peter Wolf zo spolku Bürger Europas predstavil prítomným kvíz „Wer wird Europameister?“.

Svoje vedomosti o EU si na druhý deň v tomto kvíze overili v našej škole žiaci 3. a 4. NB.

Pán Wolf ich ocenil zaujímavými a hodnotnými cenami.