Jugend debattiert international

Jugend debattiert international  je súťaž pre školy v nemeckom jazyku, ktorá sa koná v Česku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Poľsku, Rusku, Slovinsku, Slovensku a na Ukrajine.

Zriaďovateľmi projektu sú Goetheho inštitút, nadácia „Pamäť, zodpovednosť a budúcnosť“ (Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft«), Verejnoprospešná nadácia Hertie, (Gemeinnützige Hertie-Stiftung) a Centrála pre zahraničné školstvo (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen). Jugend debattiert international je doteraz jedinou medzinárodnou rečníckou súťažou pre žiakov v nemeckom jazyku. Má prispieť k tomu, aby mladí ľudia v strednej a východnej Európe dokázali svoje postoje a názory obsahovo fundovane a presvedčivo obhájiť a súčasne má podporiť nemecký jazyk ako médium debaty. Predmetom súťaže je debatovanie po nemecky na témy z oblasti každodenného školského života, základných práv, histórie (predovšetkým spracovanie historickej skúsenosti s bezprávím) a Európy. Projekt je určený pre žiakov od 10. ročníka (2. ročníka stredných škôl), ktorí majú znalosti nemčiny minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Žiaci medzi sebou debatujú najprv na úrovni školy a regiónu, najlepší postúpia do národného kola a nakoniec do medzinárodného finále. Toho sa zúčastňujú všetci žiaci zo všetkých krajín projektu, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste v národnom kole.

Vždy štyria žiaci, dvaja za a dva proti, debatujú spolu 24 minút po nemecky o spoločensko-politicky relevantných témach (napr. „Má byť Turecko prijaté do Európskej únie?“) Formát debaty je pritom presne daný: na začiatok má každý debatujúci dvojminútový priestor bez prerušovania, počas ktorého môže prezentovať svoju pozíciu, potom nasleduje 12-minútová voľná diskusia – samotná fáza argumentácie – a na záver má každý účastník čas jednu minútu pre záverečný prejav v zmysle vedenej debaty. Externý moderátor nie je prítomný. Na školskej úrovni sa debatuje predovšetkým o témach z každodenného života školy, na vyšších stupňoch súťaže potom z oblasti politiky, základných a ľudských práv, histórie (predovšetkým spracovanie historickej skúsenosti s bezprávím) a Európy.

Debatu hodnotí troj- až päťčlenná porota, ktorá prideľuje body. Hodnotí výkon každého účastníka podľa štyroch kritérií: vecné znalosti, vyjadrovacia schopnosť, schopnosť viesť rozhovor a presvedčivosť. Znalosti nemčiny debatujúcich sa nehodnotia.

(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Jugend_debattiert_international)

 

Naša škola sa tejto súťaže zúčastnila po prvýkrát.

Na školskom kole sa v pondelok 21. marca 2016 proti sebe stretli dva 4-členné tímy z 2.NB a 3.NB. (2.NB: Agáta Polomská, Matej Drabik, Jakub Kovalič, Oliver Tomondy, 3.NB: Simona Jurová, Mojmír Hegedüš, Kamil Krušpán, Rudolf Lukáč).

Téma debaty bola: “Má byť angličtina na Slovensku naďalej povinne jediným prvým cudzím jazykom?”

V školskom kole zvíťazili a do východoslovenského regionálneho kola postúpili: Simona Jurová a Oliver Tomondy. Miesto náhradníka dostal Mojmír Hegedüš.

Východoslovenské regionálne kolo sa konalo vo štvrtok 5. mája na Gymnáziu Šrobárova Košice. Okrem našich 2 žiakov sa na súťaži zúčastnili vždy 2 žiaci z gymnázia Šrobárova, gymnázia v Prešove a gymnázia v Sabinove. Témou tejto debaty bola otázka: “Majú sa na Slovensku spoločne vyučovať žiaci s postihnutím so žiakmi bez postihnutia?”

Oliver Tomondy sa ako náhradník zúčastní národného kola, ktoré sa v júni uskutoční v Bratislave. Ešte predtým sa zúčastní na týždňovom prípravnom pobyte v drážďanoch.

Blahoželáme a ďakujeme všetkým účastníkom!