Akcie 2013/2014

Návšteva nemeckého honorárneho konzula na našej škole

Prof. Ing. Juraj Banský – nemecký honorárny konzul v Košiciach, dňa 31. januára 2013 navštívil nemeckú bilingválnu triedu na našej škole. Zároveň sa zúčastnil na odovzdávaní polročných vysvedčení jej prvým žiakom. Pre študentov to bola veľká česť môcť sa s ním porozprávať a možno si ešte intenzívnejšie uvedomili význam výuky nemčiny.

Pán konzul podaroval každému žiakovi k vysvedčeniu aj odznak vyjadrujúci priateľstvo medzi Slovenskom a Nemeckom.

Vo svojom príhovore honorárny konzul zdôraznil, aké je dôležité a zmysluplné učiť sa nemčinu a vyjadril svoju radosť z toho, že nemecká bilingválna sekcia bola zriadená aj v Košiciach.

Žiaci samozrejme využili príležitosť porozprávať sa s honorárnym konzulom a v živej diskusii ho zasypali množstvom otázok  – chceli vedieť, aké sú úlohy honorárneho konzula, ktoré cudzie jazyky pán Banský ovláda, v koľkých krajinách pôsobil, aké má záľuby, ale zaujímalo ich aj porovnanie podmienok na vedeckú prácu u nás a v Nemecku, či možnosti využitia nemčiny v ďalšom štúdiu a práci.

n e m č i n a

 Naša škola v TV Naša

Pozrite si reportáž o bilingválnom štúdiu na našej škole – Vysvedčenie na bilingválnom gymnáziu.

Dotyk s Gustavom Klimtom

Nemecká knižnica Goetheho inštitútu organizuje v priestore Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej 1 v Košiciach putovnú výstavu “GUSTAV KLIMT – PRIEKOPNÍK MODERNY“, ktorú v roku 2012 pripravilo Rakúske kultúrne centrum, Bratislava, pri príležitosti 150. výročia narodenia tohto rakúskeho maliara a grafika. So žiakmi našej bilingválnej triedy 1.NB sme si dňa 21.12.2013 boli túto zaujímavú výstavu pozrieť. Žiaci sa na jednotlivých paneloch oboznámili so životom a dielom tohto symbolistu, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov secesie a vedúcej osobnosti viedenského modernizmu.

Divadlo

H. von Kleist: Der zerbrochene Krug – Rozbitý džbán

V utorok 18. marca 2014 sa naši žiaci nemeckej bilingválnej triedy 1. NB a triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka 2.C spolu s vyučujúcimi p. Mikolajovou a Šoltésovou zúčastnili predstavenia Der zerbrochene Krug od nemeckého dramatika Heinricha von Kleist. Túto veselohru v nemeckom jazyku naštudovali a bravúrne predviedli študenti germanistiky zo Študentského divadla Katedry germanistiky FF UPJŠ Košice v spolupráci s Bábkovým divadlom v Košiciach. Potešilo nás, že sme medzi hercami spoznali nášho bývalého žiaka z triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, Dominika Schürgera.