Olympiáda 2010/2011

Výsledková listina školského kola Olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 2A 1. – 2. ročník

1. miesto: Peter Tóth, 2.A

2. miesto: Ulrika Méderová, 1.A

3. miesto: Jakub Kudlovský 1.A, Dominik Šmihuľa 1.A

Kategória 2B 3. – 4. ročník

1. miesto: Romana Quallichová, 3.E

2. miesto: Dominik Schürger, 3.E

3. miesto: Jakub Pamula, 4.D

NEMECKÝ TÝŽDEŃ – Deutsche Woche

NEMECKÝ TÝŽDEŃ – Deutsche Woche

Predmetová komisia nemeckého jazyka zrealizuje v týždni od 7.12.- 17.12.2010 tieto akcie :

7.12.písomná časť DSD II – medzinárodne uznávanej skúšky , ktorá vedie k získaniu jazykového certifikátu Deutsches Sprachdiplom Stufe II, podľareferenčného rámca EUúroveň C1, B2

Skúšky sa zúčastnia žiaci 4.E triedy s rozšíreným vyučovaním nem.jazyka.

7.12. – prezentácia práce predmetovej komisie a žiackych prác v rámci Dňa otvorených dverí

Členovia PK pripravia v odborných učebniach nem.jazyka a vo vestibule školy materiály, ktoré reprezentujú aktivity v rámci predmetu – o spolupráci s partnerskou školou, o exkurzii do Viedne, o priebehu prijímacích skúšok do jazykovej triedy, o priebehu DSD skúšky.
(fotodokumentácia, časopisy, žiacke práce ) Continue reading “NEMECKÝ TÝŽDEŃ – Deutsche Woche”