NEMECKÝ TÝŽDEŃ – Deutsche Woche

NEMECKÝ TÝŽDEŃ – Deutsche Woche

Predmetová komisia nemeckého jazyka zrealizuje v týždni od 7.12.- 17.12.2010 tieto akcie :

7.12.písomná časť DSD II – medzinárodne uznávanej skúšky , ktorá vedie k získaniu jazykového certifikátu Deutsches Sprachdiplom Stufe II, podľareferenčného rámca EUúroveň C1, B2

Skúšky sa zúčastnia žiaci 4.E triedy s rozšíreným vyučovaním nem.jazyka.

7.12. – prezentácia práce predmetovej komisie a žiackych prác v rámci Dňa otvorených dverí

Členovia PK pripravia v odborných učebniach nem.jazyka a vo vestibule školy materiály, ktoré reprezentujú aktivity v rámci predmetu – o spolupráci s partnerskou školou, o exkurzii do Viedne, o priebehu prijímacích skúšok do jazykovej triedy, o priebehu DSD skúšky.
(fotodokumentácia, časopisy, žiacke práce )

10.12.školské kolo olympiády nemeckého jazyka

Najlepší nemčinári školy si zmerajú svoje sily v 2 kategóriách:

2A – 1.a 2.ročník
2 B – 3.a 4.ročník

Súťažiaci budú mať pred sebou 4 úlohy : počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test, rozhovor. Víťazi budú ocenení finančnými odmenami a prvý v každej kategórii postúpi na okresné kolo.

13.12.ústna časť skúšky DSD II

Záujemcovia o certifikát budú pred komisiou ( 2 nemeckí lektori a 1 slovenský učiteľ) vyjadrovať svoj názor na rôzne témy a obhajovať svoj projekt na tému, ktorú si vybrali.

16.12.Čítanie v noci – Lesenacht

Po úspešnej viacnásobnej realizácii opakujeme túto akciu , ktorá umožňuje prácu s umeleckým textom v netypických podmienkach. Źiaci budú vo večerných a nočných hodinách analyzovať prózu v spolupráci s nemeckým lektorom, diskutovať o problémoch nastolených v diele, spracúvať dojmy aj vo výtvarnej podobe a porovnávať literárne a filmové spracovanie témy. Atraktivitu akcie zvyšuje noc strávená v škole – spánok v triede, v spacích vakoch, na karimatkách)