DSD II/ Sprachdiplom

DSD II skúška
Naša škola pripravuje už 30 rokov žiakov na Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa.
Ide o medzinárodne uznávanú skúšku pod záštitou Spolkového ministerstva zahraničných vecí a Centrály pre zahraničné školstvo . Cieľom je príprava žiakov na štúdium a prácu v nemecky hovoriacej krajine, príp. prácu v zahraničnej firme u nás a celosvetová porovnateľnosť a rovnocennosť skúšok.


Skúška je bezplatná, vyžaduje náročnú špeciálnu prípravu tak na písomnú ako aj ústnu časť.
Svoje vedomosti z nemeckého jazyka si môžu overiť nielen žiaci z bilingválnych , ale aj klasických tried už v 2. ročníku a získať Deutsches Sprachdiplom Stufe I (DSDI) na úrovni A2/B1.
Vyššia úroveň – DSD II ( B2/C1) čaká na študentov v 5. ročníku.
Takt o bolo aj teraz – žiaci 5.NB a 1 žiačka 4.NB absolvovali 24.11. písomnú časť DSD II skúšky, ktorá mala 3 časti – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie- tentokrát na aktuálnu tému zo zdravotníctva- predchádzanie chorobám. Oprava a hodnotenie prebiehajú centrálne v Nemecku.


V januári sa bude konať ústna časť, kde budú prezentovať svoje práce na zvolenú odbornú tému.
Držíme im palce, aby všetko dobre dopadlo.

Písomná a ústna časť DSD II

Žiaci 5.NB na bilingválnej sekcii gymnázia sa zúčastnili 27.11.2019 písomnej časti skúšky DSD II, v ktorej sa mali vyjadriť k veľmi aktuálnej téme – integrácii migrantov.  Skúška pozostávala z 3 častí: posluchu, porozumeniu čítanému textu a písomnej komunikácie. Dúfame, že sa naši 20 kandidáti úspešne zhostili tejto skúšky. Konečné výsledky nám budú známe v máji 2020.
Onedlho nasledovala ústna časť skúšky DSD II, ktorej sa zúčastnilo taktiež 20 žiakov 5.NB. Prvej časti sa mali žiaci vyjadriť k neznámej téme a v druhej časti mali predstaviť príspevok, ktorý si sami zvolili pomocou krátkej prezentácie.
Výsledky boli celkom dobré: 16 žiakov dosiahlo úroveň C1, 2 účastníci B2 a zvyšný 2 boli neúspešný.
Srdečne blahoželáme!

Odovzdávanie Sprachdiplomov a fantastický úspech nášho študenta

Žiaci 5.NB majú za sebou náročné štúdium nemeckého jazyka. V 2.ročníku absolvovali jazykovú skúšku DSD I a v 5. ročníku písomnú a ústnu DSD II skúšku na úrovni B2/C1.  Dosiahli v nej výborné výsledky, preto si mohli 24.5. 2019 prevziať  prestížny              Nemecký jazykový diplom 2. Stupňa  (Deutsches Sprachdiplom – DSD II).

Podujatie sa uskutočnilo na Filozofickej fakulte UPJŠ za prítomnosti zástupcov FF, Katedry germanistiky , koordinátora  pre nemčinu ako cudzí jazyk . Keďže príprava na  DSD prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko, prítomným sa prihovoril aj generálny konzul SRN v Košiciach Prof. Dr. Juraj Banský.

                   V úvode bol zvlášť vyzdvihnutý mimoriadny úspech nášho študenta                      

Oliver Tomondy ako jediný na Slovensku  dosiahol

maximálny počet bodov – 100% 

Continue reading “Odovzdávanie Sprachdiplomov a fantastický úspech nášho študenta”

DSD II.

 

V dňoch 12.a 13.12. absolvovali študenti 5.NB ústnu časť nemeckej jazykovej skúšky DSD II.  V prvej časti si pripravili monológ na určenú tému a reagovali na otázky komisie, druhá časť pozostávala z prezentácie pripravenej témy  a diskusie o nej. Všetci  žiaci skúšku úspešne zvládli a získali hodnotenie B2/C1 podľa európskeho referenčného rámca.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Odovzdávanie diplomov DSD II

V stredu 16. mája 2018 sa v sále Goethe inštitútu pri Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov DSD II.

Tento medzinárodný jazykový certifikát osvedčujúci jazykové schopnosti na úrovni C1 si z rúk hlavného koordinátora pre nemčinu ako cudzí jazyk na Slovensku, pána Christopha Henßena, prevzalo sedem žiakov a diplomy na úrovni B2 päť žiakov z bilingválnej triedy 5.NB. Rudolf Lukáč zároveň získal knižnú odmenu za mimoriadny úspech v tejto jazykovej skúške.

Všetkým úspešným absolventom srdečne gratulujeme a želáme im, aby im aj tieto jazykové certifikáty pomohli v ďalšom štúdiu a úspešnej kariére.

Skúška DSD II

V utorok 28. novembra 2017 sa 15 žiakov piateho ročníka nemeckej bilingválnej sekcie

podrobilo písomnej časti skúšky na získanie jazykového certifikátu DSD II na úrovni B2/C1, v rámci ktorej absolvovali tri jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomná komunikácia). Výsledky tejto časti skúšky, ktorá sa koná v jeden deň jednotne na celom svete a opravuje sa centrálne v Nemecku, sa dozvieme na jar 2018.

Onedlho, v dňoch 13. a 14. decembra 2017, ich čaká ešte druhá, ústna časť skúšky.

 

Spoločne s našimi žiakmi sa na tejto skúške zúčastnilo aj 7 žiakov z Gymnázia Trebišovská Košice.

 

 

V ústnej časti skúšky DSD II pozostávajúcej z dvoch častí (1. – súvislý monologický príspevok so stanoviskom a riadený rozhovor k impulznému textu (s kľúčovými slovami); 2. – súvislý monologický prednes s prezentáciou a voľné, spontánne rozprávanie na vopred pripravenú tému) dosiahli žiaci 5. NB nasledujúce výsledky:

Osem žiakov uspelo na úrovni C1, päť žiakov na úrovni B2 a dvaja, žiaľ, neuspeli.

 

Výsledky písomnej časti skúšky potvrdili to, čo sa ukazovalo už v ústnej časti: siedmi žiaci dosiahli dostatočný počet bodov vo všetkých kompetenciách a získali tak certifikát DSD na úrovni C1, piatim žiakom chýbal nejaký bodík v jednej z kompetencií a získali tak osvedčenie na úrovni B2/C1 a traja žiaci neboli pri tejto skúške úspešní.

Jazykové certifikáty si žiaci už tradične prevezmú v máji v Nemeckej knižnici ŠVK v Košiciach.

 

Odovzdávanie diplomov

Dňa  23.10.2017 boli žiakom 3.NB slávnostne odovzdané  jazykové diplomy DSD I. Pre získanie tohto diplomu museli žiaci úspešne zvládnuť ústnu a písomnú skúšku, čo sa väčšine z nich aj podarilo.

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu nemeckého jazyka.

Jazykový diplom DSD

 

Nemecký jazykový diplom Konferencie ministerstva kultúry Spolkovej republiky Nemecko 

Nemecký jazykový diplom prvého a druhého stupňa prebieha pod záštitou organizácie ministerstiev kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko – “Stálou konferenciou ministerstva kultúry”. Ide o skúšku žiadanú na celom svete, ktorá prebieha v krajinách severnej pologule na jar a v krajinách južnej pologule na jeseň v presne zadaných termínoch a rovnako sú aj skúšobné otázky vypracované cetrálne a do jednotlivých krajín posielané v zapäčatených obálkach, ktoré sa otvoria až v den skúšky. Ohľadom skúšky sú centrálne organizované pravidelné školenia. Cieľom je celosvetová porovnatelnosť a rovnocennosť skúšok. Za kvalitu skúšok zodpovedá orgán Stálej konferencie ministerstva kultúry – “Centrálny orgán pre Nemecký jazykový diplom”. V jednotlivých krajinách sú za garantovanú kvalitu prípravy a priebehu skúšok Nemeckého jazykového diplomu zodpovední poradcovia/koordinátori “Centrálneho úradu pre školy v cudzine”.

 

Po vykonaní skúšky Nemeckého jazykového diplomu vystaví Centrálny úrad potvrdenie/certifikát (vysvedčenie), ktoré podpíše veľvyslanec v danom štáte a ktoré je odovzdané veľvyslancom alebo iným zástupcom veľvyslanectva.

Continue reading “Jazykový diplom DSD”

DSD 2015/2016

DSD II

Dňa 2. decembra 2015 sa žiaci 4.C, triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, podrobili písomnej časti skúšky na získanie jazykového certifikátu DSD II na úrovni B2/C1. Výsledky skúšky z jazykových kompetencií počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písomná komunikácia sa žiaci dozvedia až v apríli 2016.

Ústna časť skúšky sa uskutoční v stredu 13. januára 2016.

Výsledky ústnej časti skúšky: Continue reading “DSD 2015/2016”